Profesní školení v rozsahu 140 hodin

Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkové rozsahu vstupního školení, rozsah společné a zvláštní části výuky - základní rozsah 140 hodin. Zakončené zkouškou z odborné způsobilosti řidiče.

  Společná část C1, C1+E, C, C+E  D1, D1+E, D, D+E 
Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy  20 6 6
Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě  20 6 6
Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla 15 7 7
Poskytování služeb a logistiky 5 4 3
Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu 5 2 2
Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě 5 2 2
Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích 10 3 3
Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích 15 5 6
Výuka celkem 95 35 35
Výcvik   10 10

Co si vzít s sebou:

  • Občanský průkaz
  • Řidičský průkaz
  • Psací potřeby
  • Sešit na poznámky

Zkouška z profesní způsobilosti řidičů

(K § 52b odst. 8 zákona)

  1. Zkouška z profesní způsobilosti řidičů se provádí písemným testem za pomoci výpočetní techniky. Test je sestavován náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek.
  2. Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky v rámci vstupního školení uvedených v § 47 odst. 1 zákona. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každé otázce jsou přiřazeny možné 3 odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.
  3. Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Vzor protokolu o zkoušce je uveden v příloze č. 6.
  4. Vzor potvrzení o vykonání zkoušky je uveden v příloze č. 7.
  5. Pokud řidič neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, může zkoušku složit za přítomnosti tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona10). Tlumočníka si zajistí žadatel na vlastní náklady.
  6. Na vykonání zkoušky se stanoví doba 90 minut.