Profesní školení v rozsahu 280 hodin

Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení, rozsah společné a zvláštní části výuky - rozšířený rozsah 280 hodin. Zakončené zkouškou z odborné způsobilosti řidiče.

  Společná část C, C+E D, D+E
Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy 40 25 25
Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě 31 15 15
Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla 25 15 15
Poskytování služeb a logistiky 16 4 4
Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu 16 3 3
Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě 12 3 3
Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích 20 5 5
Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích 20 10 10
Výuka  180 80 80
Výcvik    20 20

Co si vzít s sebou:

  • Občanský průkaz
  • Řidičský průkaz
  • Psací potřeby
  • Sešit na poznámky

Zkouška z profesní způsobilosti řidičů

(K § 52b odst. 8 zákona)

  1. Zkouška z profesní způsobilosti řidičů se provádí písemným testem za pomoci výpočetní techniky. Test je sestavován náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek.
  2. Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky v rámci vstupního školení uvedených v § 47 odst. 1 zákona. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každé otázce jsou přiřazeny možné 3 odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.
  3. Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Vzor protokolu o zkoušce je uveden v příloze č. 6.
  4. Vzor potvrzení o vykonání zkoušky je uveden v příloze č. 7.
  5. Pokud řidič neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, může zkoušku složit za přítomnosti tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona10). Tlumočníka si zajistí žadatel na vlastní náklady.
  6. Na vykonání zkoušky se stanoví doba 90 minut.