Profesní školení v rozsahu 45 hodin

Zakončené zkouškou z odborné způsobilosti řidiče (test). Školení odborné způsobilosti řidičů se skládá ze 45 vyučovacích hodin.

 1. Učební osnova rozšířené školení v rozsahu 45 hodin navazuje na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona, která je doplněna o aktuální témata výuky a výcviku.
 2. Obsah výuky v rámci rozšířené školení v rozsahu 45 hodin je doplňován o aktuální témata z oblastí:
  1. pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
  2. dopravní předpisy jiných států
  3. teorie zásad bezpečné jízdy
  4. defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
  5. technika současných motorových vozidel
  6. vliv pneumatik na bezpečnost
  7. převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
  8. základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
  9. mezinárodní doprava
  10. ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f)

Co si vzít sebou:

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Psací potřeby

Zkouška z profesní způsobilosti řidičů

(K § 52b odst. 8 zákona)

 1. Zkouška z profesní způsobilosti řidičů se provádí písemným testem za pomoci výpočetní techniky. Test je sestavován náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek.
 2. Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky v rámci vstupního školení uvedených v § 47 odst. 1 zákona. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každé otázce jsou přiřazeny možné 3 odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem.
 3. Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Vzor protokolu o zkoušce je uveden v příloze č. 6.
 4. Vzor potvrzení o vykonání zkoušky je uveden v příloze č. 7.
 5. Pokud řidič neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, může zkoušku složit za přítomnosti tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona10). Tlumočníka si zajistí žadatel na vlastní náklady.
 6. Na vykonání zkoušky se stanoví doba 90 minut.